Regulamin sklepu internetowego agro-projekt.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym agro-projekt.pl (zwanym dalej sklep internetowy agro-projekt.pl), prowadzonym przez właścicielkę sklepu (zwaną dalej Sprzedającym) - firmę AGRO-PROJEKT Katarzyna Wilczyńska z siedzibą w Będzinie, przy ulicy Orkana 20, zarejestrowanej w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Będzin pod numerem ewidencyjnym, NIP 6251103321, REGON 276155220.
2. Kupującym w sklepie internetowym agro-projekt.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
3. Kupujący może się kontaktować z firmą AGRO-PROJEKT Katarzyna Wilczyńska:
- kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@agro-projekt.pl,
- dzwoniąc pod numer telefonu
+48793666288 - od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora),
- kierując korespondencję listownie na adres siedziby: AGRO-PROJEKT Katarzyna Wilczyńska, ul. Orkana 20, 42-506 Będzin.
4. Sklep internetowy agro-projekt.pl realizuje sprzedaż ograniczającą się do terytorium krajów Unii Europejskiej.
5. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym agro-projekt.pl przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2 Wymagania techniczne

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nowszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nowszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nowszej niż 2, z włączoną obsługą Java Script.
2. Użytkownik wyraża zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w 
polityce prywatności.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym agro-projekt.pl z wykorzystaniem Konta Klienta oraz bez zakładania Konta Klienta (zamawianie bez rejestracji).
2. Przy dokonywaniu zakupów bez zakładania Konta Klienta Kupujący nie będzie mógł przeglądać historii swoich zakupów.
3. Konto Klienta jest narzędziem dostępnym w systemie sklepu internetowego agro-projekt.pl, umożliwiającym m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmiany i poprawiania danych osobowych, itp.
4. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania się przez Kupującego w sklepie internetowym agro-projekt.pl. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Kupującego), imienia, nazwiska, pełnego adresu zamieszkania oraz numeru telefonu kontaktowego, opcjonalnie Kupujący może podać datę urodzenia i zapisać się do newsletteru. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, z chwilą naciśnięcia przycisku „Zapisz” dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację w sklepie internetowym agro-projekt.pl.
5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Kupującego formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Kupującego ze sklepu internetowego agro-projekt.pl (w przypadku braku rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. W przypadku korzystania z możliwości zamawiania towarów drogą telefoniczną umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą nawiązania połączenia telefonicznego Kupującego ze Sprzedającym i zawierana jest na czas nieoznaczony.
6. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
7. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
1) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
2) działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
3) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
4) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,
5) Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
6) Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu,
7) podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
8. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 7 pkt 7. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
9. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane poprzez sklep internetowy agro-projekt.pl zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Kupującego może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
10. Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest także bezpłatny newsletter „Subskrypcja”. Aby otrzymywać newsletter „Subskrypcję” Kupujący powinien zaznaczyć odpowiednie pole „Zapisz się do newslettera” podczas rejestracji na Koncie Klienta. Klient ma również drugą możliwość zapisania się do newslettera podając swój adres e-mail w lewym dolnym rogu strony i potwierdzić chęć subskrypcji klikając „Subskrybuj”. Rezygnacja z subskrypcji polega na odznaczeniu odpowiedniego pola „Subskrybuj” po zalogowaniu się na Koncie Klienta.

§4 Przedmiot transakcji

1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane w sklepie internetowym agro-projekt.pl, oznaczone w chwili składania zamówienia, jako "Produkt dostępny". Firma AGRO-PROJEKT prowadzi sprzedaż wysyłkową roślin. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana w sklepie internetowym agro-projekt.pl informacja, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
2. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru lub warunków klimatycznych uniemożliwiających wysyłkę materiału roślinnego.
Z ważnych powodów (np. niesprzyjające warunki pogodowe, mróz, śnieg, duże opady deszczowe), czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 2 może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji obsługa sklepu internetowego agro-projekt.pl niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie pięciu dni roboczych od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego, podając przyczynę opóźnienia oraz prawdopodobny czas realizacji zamówienia. W takim wypadku Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 10 dni od dnia doręczenia informacji od Sprzedawcy. Odstąpienie Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu otrzymanej kwoty.

§5 Cena

Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają one podatek VAT oraz opłatę KGO – w przypadku towarów, których to dotyczy). Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku. Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.
Strona informacyjna zawierająca aktualne koszty wysyłki znajduje się 
w zakładce „Dostawa”.

§6 Zamówienia

1. Kupujący może składać zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego agro-projekt.pl (24 godziny na dobę przez cały rok), jak również drogą e-mailową lub telefonicznie (w godzinach pracy Sprzedającego). Aktualny numer telefonu, adresy e-mail oraz godziny pracy Sprzedającego są określone w 
danych kontaktowych.
2. W wypadku złożenia zamówienia drogą e-mailową bądź telefoniczną, Kupujący jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Zakres niezbędnych w takim przypadku danych obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy. Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego.
3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w trakcie rozmowy telefonicznej po potwierdzeniu wszystkich warunków zamówienia przez Sprzedającego.
4. W przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną przez Kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez takiego Kupującego.
5. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego fakturę VAT.
6. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
7. Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane operatorom pocztowym i firmom kurierskim. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich poprawiania lub usunięcia.
8. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym agro-projekt.pl jest prawidłowe wypełnienie formularza.
9. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego w sklepie internetowym agro-projekt.pl Sprzedający generuje wiadomość e-mail (wysyłaną na podany w zamówieniu adres e-mail), w którym znajdować się będzie potwierdzenie złożenia zamówienia oraz numer konta bankowego Sprzedającego w przypadku wyboru opcji płatności „Przelew” – wpłata na konto przed wysyłką towaru. Następnie Sprzedający wyśle Kupującemu kolejną wiadomość e-mail zawierającą informacje o stanie zamówienia.
W przypadku płatności przelewem – Sprzedający wyśle informację o gotowości dostępnego towaru do wysyłki i oczekiwaniu na wpłatę należności, a po zrealizowaniu wysyłki towaru informację o tym fakcie.
10. Dla zamówień złożonych w sklepie internetowym agro-projekt.pl do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w paragrafie 6 ust. 9.
11. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 72 godzin, zostanie ono anulowane. Sprzedający będzie także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać zawarcie lub wykonanie umowy sprzedaży.
12. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 5 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący po otrzymaniu informacji o gotowości towaru do wysyłki i oczekiwaniu na wpłatę należności nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.
13. Złożenie zamówienia przez Kupującego łączy się z jego obowiązkiem zapłaty.
14. Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane (to znaczy jeżeli paczka nie została jeszcze wysłana), istnieje możliwość zrezygnowania ze złożonego wcześniej zamówienia. Należy wtedy przesłać do Sprzedającego wiadomość e-mail lub skontaktować się telefonicznie z informacją o rezygnacji z zamówienia. Możliwość anulowania zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§7 Formy płatności

1. Zapłata przed wysyłką.
Wpłata na konto Sprzedającego przed wysyłką towaru. Szybki przelew PayU, gdy dane do przelewu zostaną wypełnione automatycznie lub wpłata na konto, gdy Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą bankowości elektronicznej, w placówce Poczty Polskiej S.A. bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma on wiadomość e-mailową, która będzie zawierać numer konta sklepu internetowego agro-projekt.pl oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar. Numer konta w PLN sklepu internetowego to: PL 85 1050 1227 1000 0091 2599 6489, Kod BIC SWIFT INGBPLPW, dane: AGRO-PROJEKT Katarzyna Wilczyńska, ul. Orkana 20, 42-506 Będzin. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.
Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. W wypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną, możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z formy opłaty „zapłata przed wysyłką” Kupujący, otrzyma wiadomość e-mailową, sms która będzie zawierać numer konta sklepu internetowego agro-projekt.pl oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar i numeru zamówienia. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.
Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

§8 Dostawa i transport

1. Wysyłka towarów jest realizowana w terminie od 1 do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.
2. Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od następujących czynników:
1) Przy płatności przed wysyłką (przelew), czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto Sprzedającego.
2) Od dnia złożenia zamówienia: Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.
3) Od godziny złożenia zamówienia:
Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 13:00, czas wysyłki ulega wydłużeniu o 21 godzin.
4)
Ze względu na bezpieczeństwo Materiału Roślinnego, paczki z roślinami wysyłane są w każdy poniedziałek, wtorek, środę i wyjątkowo również w czwartek, pod warunkiem, że nie są to dni świąteczne lub przedświąteczne.
5) Wysyłki Materiału Roślinnego realizowane są w okresie od 15 marca do 20 grudnia. Dostępność Materiału Roślinnego może ulec zmianie w zależności od warunków panujących w sezonie wegetacyjnym.
3. Cena za transport uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem) bądź przedziału wagowego w jakim zmieści się wybrany towar (w przypadku zakupu więcej niż jednego produktu) i w całości pokrywana jest przez Kupującego.
4. Maksymalna łączna waga Towarów, jakie Sprzedawca może zapakować do jednej dużej paczki wynosi 30 kg. Jeżeli waga zamówionych roślin przekroczy 30 kg i będzie mniejsza niż 60 kg konieczne będzie zapakowanie w dwie paczki, po przekroczeniu 60 kg – trzy paczki. Waga roślin podana jest w opisie produktu. System automatycznie sumuje wagę zamówionych Towarów i na jej podstawie oblicza całkowity koszt wysyłki.
5. Koszt dostawy jest obliczany automatycznie w pierwszym kroku procesu zakupowego. Po naciśnięciu pola „Przejdź do koszyka” lub klikając na ikonę koszyk w prawym górnym rogu i naciskając na przycisk „Mój koszyk”. Będąc „w koszyku” i zapoznaniu się z jego zawartością i kosztami wysyłki, zasadami dostawy, polityką prywatności i zasadami zwrotów przechodzimy do realizacji zamówienia „przejdź do realizacji zamówienia”. Do realizacji zamówienia niezbędne jest zalogowanie się na Konto Klienta lub utworzenie Konta Klienta – zakładka „Zarejestruj się”, bądź wybranie zakładki „Zamawiam jako gość”.
6. Czynność opisana w paragrafie 8 pkt. 5 nie oznacza jeszcze złożenia zamówienia. W kolejnym kroku zostaną wyświetlone okna dotyczące szczegółów wysyłki. Po wypełnieniu formularzy „Dane osobowe”, „Adres”, „Sposób dostawy”, „Płatność”. Należy sprawdzić poprawność wszystkich wyświetlonych danych i nacisnąć pole „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” znajdujące się na dole strony. Jest to zakończeniem procesu składania zamówienia w sklepie internetowym agro-projekt.pl.
7. Przesyłki krajowe realizowane są za pośrednictwem:
1) Poczty Polskiej – usługa Pocztex Kurier48 ze standardowym terminem doręczenia wynoszącym do 2 dni roboczych od dnia wysłania (D+2). Przesyłka standardowa w pudełku lub o regularnych kształtach o masie do 30 kg i wymiarach (dł. + szer. + wys.) max. 250 cm, najdłuższy bok 150 cm. Odbiór przesyłki przez Klienta jest możliwy w domu lub w punkcie odbioru (Poczta Polska, Żabka, Orlen, Ruch)
2) Firmy kurierskiej Pocztex - usługa Expres24 ze standardowym terminem doręczenia wynosi do 1 dnia roboczego od dnia wysłania (D+1). Maksymalna waga wysyłanego towaru to 50 kg i wymiarach (dł. + szer. + wys.) max.250 cm, najdłuższy bok 150 cm, przy opcji przesyłka niestandardowa max. 300 cm.
3) Poczty Polskiej Przesyłki Paletowe - przy większych rozmiarowo i wagowo zamówieniach istnieje możliwość realizacji zamówienia paletowego z indywidualnym terminem i kosztem dostawy dostosowanym do wagi i wielkości zajmowanego miejsca. Przesyłki paletowe to paleta w rozmiarze (120x80x180) i wadze od 50 kg do 300kg.
4) Poczty Polskiej Mini Paczki e-commerce ze standardowym terminem doręczenia wynoszącym do 3 dni roboczych od dnia wysłania (D+3). Przesyłka standardowa w kopercie o regularnych kształtach o masie do 1 kg. Odbiór przesyłki przez Klienta jest możliwy w domu lub w punkcie odbioru (Poczta Polska, Żabka, Orlen, Ruch).
8. Przesyłki zagraniczne - standardowy termin doręczenia wynosi 3 do 8 dni roboczych od momentu wysłania. Wysyłamy przesyłki wyłącznie do krajów Unii Europejskiej.
9. Przy wysyłkach krajowych i zagranicznych nie ma możliwości zapłaty kurierowi przy odbiorze.
10. W przypadku nieobecności adresata, kurier pozostawia awizo z informacją, gdzie i do kiedy można odebrać przesyłkę. W przypadku niepodjęcia przesyłki jest ona zwracana do siedziby Sprzedającego.
11. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę, miejsce sporządzenia, oznaczenie Doręczyciela i Kupującego (imię i nazwisko, numer Pesel), adres zamieszkania Kupującego; numer zamówienia; oznaczenie firmy, która dokonuje doręczenia; wskazanie towaru oraz dokładny opis uszkodzeń lub braków towaru, opakowania i następnie podpisany protokół przesłać Sprzedającemu. Do protokołu szkody Kupujący może dołączyć fotografię dostarczonego towaru.

§9 Gwarancje i reklamacje

1. Każdy towar zakupiony w sklepie internetowym agro-projekt.pl jest fabrycznie nowy, wolny od wad, legalnie sprowadzony i wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedający odpowiada za wady towaru w okresie 24 miesięcy na podstawie dowodu zakupu. W przypadku Materiału Roślinnego Sprzedający odpowiada za wady towaru w okresie 6 miesięcy na podstawie dowodu zakupu.
2. W przypadku, jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Kupujący ma prawo złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona w formie elektronicznej drogą e-mailową lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.
W przypadku gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z odesłaniem wadliwego towaru do Sprzedającego oraz dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.

§10 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego (AGRO-PROJEKT Katarzyna Wilczyńska, ul. Orkana 20, 42- 506 Będzin, adres e-mail sklep@agro-projekt.pl, tel. 79366288) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości, Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji przez Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Kupujący powinien odesłać do Sprzedającego zakupiony towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle zakupiony towar przed upływem terminu 14 dni.
Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego (konsumenta) do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
8. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są produkty, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9)
Sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji Materiału Roślinnego, jeśli w szczególności: wady towaru są wynikiem - wszelkich przyczyn leżących po stronie użytkownika; wady polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej; lub też są wynikiem zaniechania właściwej pielęgnacji roślin przez Kupującego (np. brak systematycznego podlewania), co może przyczynić się do ich obumarcia.
10) W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem podstawą reklamacji nie może być: Wygląd kwiatów, których barwa w rzeczywistości może nieco odbiegać od prezentowanej na zdjęciach, jak również etykietach dołączonych do Towaru. Wynikać to może z: warunków oświetleniowych, w jakich roślina, kwiat jest fotografowany oraz mikroklimatu i warunków uprawy np. oświetlenia (stanowisko nasłonecznione, zacienione), temperatury i wilgotności powietrza, żyzności i kwasowości gleby, rodzaju pędu (zeszłoroczny, tegoroczny), z którego np.: kwiaty wyrastają; Wygląd sadzonek roślinnych takich jak np.: krzewy liściaste, byliny, pnącza, bowiem w okresie wczesnowiosennym są przycięte często nisko lub tuż nad ziemią, a dopiero potem zaczynają wypuszczać nowe pędy. Rośliny zimozielone w okresie wczesnowiosennym i jesiennym może cechować inny kolor niż podczas pełni sezonu wegetacyjnego.
10. Reklamowany Towar nie może być wysyłany Sprzedawcy za pobraniem.
11. Sprzedawca nie ma obowiązku przeszkolenia Kupującego w zakresie właściwej pielęgnacji zakupionych Towarów (np. jak często należy podlewać roślinę). Kupujący zobowiązany jest uczynić to na własną rękę, koszt i ryzyko.

§11 Postanowienia końcowe

1. Do transakcji zawieranych z udziałem zagranicznych przedsiębiorców
zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r.)
2. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane przez sklep internetowy agro-projekt.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
3. Zawartość sklepu internetowego agro-projekt.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do składania ofert kupna.
4. Sprzedający informuje, że informacje dotyczące towarów prezentowanych w sklepie internetowym agro-projekt.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
5. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Sprzedającego. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych wyświetlanych w sklepie internetowym agro-projekt.pl bez zgody Sprzedającego.
6. Złożenie zamówienia przez Kupującego upoważnia Sprzedającego do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).
7. Aktualny regulamin jest publikowany w sklepie internetowym agro-projekt.pl w zakładce Regulamin.
8. Zmiany regulaminu będą publikowane w zakładce Regulamin na stronie sklepu internetowego agro-projekt.pl. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2018